Artikel 1. HUURSOMDe huursom wordt bepaald op basis van de bij het aangaan van de huurovereenkomst door Cycle Center Valkenburg gepubliceerde tarieven voor de huurperiode. 

Artikel 2. BEGRIPPENa. Met "rijwiel(en)" wordt verder in deze voorwaarden bedoeld "rijwiel(en) (dan wel niet gemotoriseerd) en/of elk overig door de verhuurder beschikbaar gesteld goed (w.o. helm, slot, ketting, reparatiesetje, gereedschap, tas, navigatiesysteem enz.)" . 
b. Met "verhuurder" wordt bedoeld de firma Cycle Center in Valkenburg, dan wel een van zijn contractuele weder-verhuurders. Op hun beurt zijn wederverhuurders huurder bij Cycle Center in de volledige zin van deze voorwaarden.
c. Met "huurder" wordt diegene bedoeld, die de verplichting met verhuurder is aangegaan. Huurder heeft kennis genomen van deze voorwaarden en is volledig aansprakelijk voor het nakomen van de overeenkomst en voor de handelingen van de bestuurder van de door hem/haar gehuurde rijwielen.

Artikel 3. BETALINGa. De huursom alsmede alle andere ter zake van de huurover-eenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen aan verhuurders adres contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
b. Indien betalingen niet contant/pinbetaling plaatsvinden is de verhuurder gerechtigd om de verschuldigde betalingen te verhogen met een rente van 1% p/m, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder aan de huurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat één maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder daarnaast gerechtigd is indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met alle incasso- en gerechtskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de te specificeren werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten.
c. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder op volledige schadevergoeding.
d. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde goed draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
e. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af) rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de gehuurde goederen een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 4. HUURPERIODEa. De overeengekomen huurperiode is de periode gelegen tussen het tijdstip van aanvang en het tijdstip van inlevering zoals in het contract vermeld.
b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlenginqs-) tarieven als bedoeld in artikel 1.
c. Tussentijdse inlevering van rijwielen maakt een einde aan de huurovereenkomst zonder dat recht op enige vermindering van de in het contract vermelde (of de wegens verlenging) vermeerderde huursom bestaat.
d. Rijwielen moeten bij het adres van de verhuurder worden in-geleverd (het adres staat op de huurovereenkomst vermeld) uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.
e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de rijwielen niet op tijd zijn ingeleverd, loopt de huur door tot de tijd dat de rijwielen door de verhuurder zijn ontvangen (tarieven zie artikel 1.) vermeerderd met een boete van €20 per rijwiel voor elke dag dat de rijwielen te laat ontvangen zijn, onverminderd de plicht de verhuurder schadeloos te stellen voor geleden schade.
f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en onverwijld de teruggave van de rijwielen te vorderen of deze terug te nemen ongeacht waar en bij wie de rijwielen zich bevinden. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige andere voorwaarde van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 5. GEBRUIK / AANSPRAKELIJKHEIDa. De rijwielen mogen slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming door de in het huurcontract genoemde, dan wel bedoelde berijder(s). De rijwielen moeten na gebruik worden ingeleverd in de staat waarin de rijwielen werden ontvangen; normale vervuiling door regen en/of modder wordt door de verhuurder geaccepteerd.
b. De huurder dient het gehuurde als een goed huisvader te verzorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te nemen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.
c. De rijwielen mogen in geen geval gebruikt worden in gebieden met los zand, zoals op strand en duinen indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden/ wegen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
d. Bij mountainbikehuur is het dragen van een deugdelijke helm door de gebruiker verplicht. De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het niet dragen van een deugdelijke helm door bestuurder.
e. De huurder blijft aansprakelijk bij diefstal en schade aan de gehuurde rijwielen totdat de verhuurder (in het geval van transport) de rijwielen in ontvangst neemt.
f. Bestuurder wordt geacht de wet te kennen van het land waarin hij/zij gebruik maakt van het gehuurde rijwiel en dient alle regels op te volgen. De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van het zich niet houden aan de wet. Zo is in onze buurlanden België en Duitsland in tegenstelling tot Nederland het dragen van een deugdelijke bromfietshelm ook verplicht voor berijders van snorbrommer en snorscooters.

Artikel 6. SCHADE,VERLIES EN DIEFSTALGehuurde rijwielen zijn niet verzekerd voor diefstal- of casco-schade. De huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van gehuurde rijwielen, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. Schade aan derden, veroorzaakt met een gehuurd gemotoriseerd rijwiel is verzekerd, uitgezonderd het eigen risico voor de huurder van €200 per schadegeval. Inname en/of borgteruggave vrijwaren de huurder niet van zijn verplichting tot schadeloosstelling voor ontstane schade tijdens zijn huurperiode. 

Artikel 7. KOSTEN TIJDENS DE HUURPERIODEAlle lasten, boetes en belastingen ter zake van de rijwielen in de verhuurperiode zijn voor rekening van de huurder. Evenzo zijn alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden voor rekening van de huurder, zoals stallingkosten, reparatie van lekke banden of vervanging van lampjes. Normaal onderhoud en reparaties ten gevolge van slijtage zijn voor rekening van de verhuurder, mits vooraf akkoord is gegeven door de verhuurder en een bon met btw vermelding kan worden overlegd. Een scooter of brommer dient ten allen tijde met volle tank te worden ingeleverd; lukt dit niet dan geldt een meerprijs van € 10.

Artikel 8. PERSOONSGEGEVENSDe persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de "Wet Bescherming Persoonsgegevens". Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct-mail wordt eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd. de huurover-eenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen aan verhuurders adres contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
b. Indien betalingen niet contant/pinbetaling plaatsvinden is de verhuurder gerechtigd om de verschuldigde betalingen te verhogen met een rente van 1% p/m, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder aan de huurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat één maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder daarnaast gerechtigd is indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met alle incasso- en gerechtskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de te specificeren werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten.
c. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder op volledige schadevergoeding.
d. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde goed draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
e. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af) rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de gehuurde goederen een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.