ALGEMENE VOORWAARDEN CYCLE CENTER 2023

 

Artikel 1. BEGRIPPEN EN GELDIGHEID VOORWAARDEN

Cycle Center groep bestaat uit : Cycle Center organisatiebureau en tweewielerverhuur B.V. gevestigd te Valkenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90699815 alsmede Cycle Center Werkplaats en verkoop B.V. ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 90700260. Klant: de partij met wie Cycle Center een overeenkomst is aangegaan. Onder de klant wordt tevens verstaan de partij die op haar beurt overgaat tot wederverhuur of het contracteren met derden binnen de rechtsverhouding met Cycle Center. Indien de klant overgaat tot het sluiten van een wederovereenkomst met een derde, dan is zij gehouden om dezelfde waarborgen en voorwaarden met deze derde overeen te komen als genoemd in deze voorwaarden. Bij gebreke daarvan hebben deze voorwaarden ook gelding jegens deze derde, althans is enig nadeel als gevolg van het ontbreken van deze waarborgen voor rekening en risico van klant. Rijwiel: rijwiel(en) (al dan niet gemotoriseerd) en/of elk overig door Cycle Center beschikbaar gesteld goed (waaronder helm,slot, ketting,reparatieset,gereedschap,tas enzovoorts). 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die Cycle Center aan de klant verstrekt, met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden of nietig zijn, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen. Cycle Center wijst door de klant gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Cycle Center is bevoegd haar deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

 

Artikel 2. OVEREENKOMST EN TOTSTANDKOMING

Offertes van Cycle Center zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van aan Cycle Center verstrekte gegevens, waarop Cycle Center haar aanbieding baseert. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden Cycle Center niet. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van Cycle Center schriftelijk is geaccepteerd.

 

Artikel 3. DUUR VAN DE (HUUR-)OVEREENKOMST 

In geval van een huurovereenkomst loopt de overeengekomen huurperiode tussen het tijdstip van aanvang en het tijdstip van inlevering zoals in deze overeenkomst staat vermeld. Overige overeenkomsten zijn tevens aangegaan voor een periode gelijk aan de in de overeenkomst genoemde periode. Voor de verkoop en levering van goederen geldt in beginsel dat een overdracht voor onbepaalde tijd wordt overeengekomen. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van Cycle Center en wel tegen de geldende (verlengings-)tarieven. Tussentijdse inlevering van rijwielen maakt een einde aan de huurovereenkomst zonder dat recht op enige vermindering van de huursom bestaat. 

Rijwielen dienen uiterlijk op het overeengekomen tijdstip op het vestigingsadres van Cycle Center te worden ingeleverd. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de rijwielen niet op tijd zijn ingeleverd, loopt de huur door tot de tijd dat de rijwielen door Cycle Center zijn ontvangen vermeerderd met een boete van €20,00 per rijwiel voor elke dag (waarvan een dagdeel als een volledige dag wordt aangemerkt) dat de rijwielen te laat ontvangen zijn, onverminderd de plicht Cycle Center schadeloos te stellen voor geleden schade. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft Cycle Center in dat geval het recht om de (huur)overeenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en onverwijld de teruggave van de rijwielen te vorderen of deze terug te nemen ongeacht waar en bij wie de rijwielen zich bevinden. Deze bevoegdheid heeft Cycle Center ook indien klant enige andere voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft. 

 

Artikel 4. PRIJZEN EN KOSTEN

Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst de prijzen van externe partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken wijzigen, is Cycle Center gerechtigd om de prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de uitvoering van werkzaamheden buiten de schuld van Cycle Center wordt belemmerd of vertraagd, is Cycle Center gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten bij Klant in rekening te brengen. Meer- of minderwerk zal worden verrekend volgens de tussen Cycle Center en Klant overeengekomen prijzen en afspraken. Alle lasten, boetes en belastingen ter zake van de rijwielen in een verhuurperiode zijn voor rekening van Klant. Evenzo zijn alle kosten aan het gebruik (alsmede door de Klant gerealiseerde defecten) daarvan verbonden voor rekening van Klant, zoals stallingskosten, reparatie van lekke banden of vervanging van lampjes. Normaal onderhoud en reparaties ten gevolge van slijtage zijn voor rekening van Cycle Center, mits vooraf akkoord is gegeven door Cycle Center en een bon met btw-vermelding kan worden overlegd. Een scooter of brommer dient ten allen tijde met volle tank te worden ingeleverd; lukt dit niet dan geldt een meerprijs van €10,00 per voertuig exclusief de verbruikte brandstof.

 

Artikel 5. WIJZIGEN EN ANNULEREN

Voor het wijzigen of annuleren van een reservering gelden de volgende voorwaarden en uitzonderingen. 

Slecht weer garantie: Cycle Center biedt haar klanten een slecht weer garantie. Annuleren kan dan uitsluitend telefonisch voor 17:00 de dag vóór de reservering. Onder slecht weer wordt verstaan: 60% kans of meer op neerslag ofwel een temperatuur lager dan 5 graden Celsius volgens "Google weer" op de betreffende plek van gebruik. Gebruik maken van de slecht weer garantie kan bij reserveringen tot 8 personen. Wanneer arrangementen zijn gereserveerd (dat wil zeggen; alle (potentieel ingekochte) diensten die anders zijn dan het huren van tweewielers of accessoires) verandert het annulerings moment van de slecht weer garantie naar 72 uur voor start van de huurperiode.

 

Bij reservering van 8 tweewielers en meer ofwel wanneer de bovengenoemde zaken niet van toepassing zijn gelden de onderstaande algemene annuleringsvoorwaarden voorwaarden;

bij een afname tot 8 tweewielers kunt u tot uiterlijk 7 dagen vóór start de start van de huurperiode kosteloos annuleren, bij een afname van 8 tot 20 tweewielers kunt u tot uiterlijk 14 dagen vóór start de start van de huurperiode kosteloos annuleren, bij een afname groter dan 20 tweewielers kunt u tot uiterlijk 2 maanden vóór de start van de  huurperiode kosteloos annuleren.

 

Indien geannuleerd wordt later dan de genoemde periodes geldt er een vergoeding welke afhankelijk is van bezetting en annuleringsmoment variërend van 25% tot 100% van de programmakosten en zal door cycle center worden vastgesteld. 

Eventuele uitzonderingen op het wijzigingen en annuleringsbeleid zullen in overleg worden vastgesteld alvorens een reservering als “definitief” wordt vastgelegd. Uitzonderingen op het beleid in dit artikel worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 6. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. 

 

Artikel 7. BETALING

De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Cycle Center kan een aanbetaling en/of een waarborg van de klant verlangen. De klant is niet gerechtigd om de betaling van de facturen van Cycle Center op te schorten of deze te verrekenen uit welke hoofde dan ook. Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van Cycle Center gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten of pintransacties, leiden tot kwijting van de klant. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en is de klant rente van 1% per maand verschuldigd. Bij niet-tijdige betaling zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorend Besluit. 

 

Indien Klant door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde goed draagt Cycle Center voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de klant verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af) rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom kan aantonen middels beelden, dat het niet kunnen gebruiken van de gehuurde goederen een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode. Een dergelijke aantoning dient te geschieden ten laatste 2 uur na het ter beschikking gesteld krijgen van de tweewielers dan wel daartoe behorende materialen.

 

Artikel 8. GEBRUIK / AANSPRAKELIJKHEID

Cycle Center kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend; enige daad of nalatigheid van klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Klant te werk zijn gesteld. 

Cycle Center is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cycle Center is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. De rijwielen mogen slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming door de in de huurovereenkomst genoemde, dan wel bedoelde berijder(s). De rijwielen moeten na gebruik worden ingeleverd in de staat waarin de rijwielen werden ontvangen; normale vervuiling door regen en/of modder wordt door Cycle Center geaccepteerd. Noch Cycle Center zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens de klant aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade. Cycle Center is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat Klant of door haar ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. Indien Cycle Center aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cycle Center beperkt tot het factuurbedrag, althans tot maximaal dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde dan ook jegens Cycle Center vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Cycle Center kan aanwenden. Klant dient het gehuurde als een goed huisvader te verzorgen en is verplicht kennis te nemen van de technische- en veiligheidsinstructie. Deze instructie kan zowel persoonlijk of digitaal gecommuniceerd worden aan de klant. Zo dient de huurder alle voorzorgsmaatregelen te nemen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. De rijwielen mogen in geen geval gebruikt worden in gebieden met los zand, zoals op strand en duinen indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden/wegen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Bij het gebruiken van tweewielers met een sportief karakter zoals mountainbike en racefiets is het dragen van een deugdelijke helm verplicht. Cycle Center aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het niet dragen van een deugdelijke helm door de bestuurder. Bestuurder wordt geacht de wet te kennen van het land waarin hij/zij gebruik maakt van het gehuurde rijwiel en dient alle regels op te volgen. Cycle Center aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van het zich niet houden aan de wet. 

 

Artikel 9. SCHADE, VERZEKERINGEN EN PECH ONDERWEG

Gehuurde rijwielen zijn niet verzekerd voor diefstal- of cascoschade. de klant is volledig aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van gehuurde rijwielen totdat een Cycle Center medewerker deze weer terug in ontvangst neemt, tegen bedragen welke door Cycle Center naar normale normen worden vastgesteld, tenzij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. Schade aan derden, veroorzaakt met en/of op een gehuurd én gekentekend rijwiel is verzekerd, uitgezonderd het eigen risico voor de klant van € 500,00 per schadegeval.  Inname en/of borg teruggave vrijwaren de klant niet van zijn verplichting tot schadeloosstelling voor ontstane schade tijdens zijn huurperiode. 

Pechdienst: indien een klant pech onderweg ervaart (waarmee wordt bedoeld; een probleem dat ervoor zorgt dat de tweewieler niet meer rijdbaar is) en dit probleem ten gevolge is van verkeerd gebruik ofwel het niet juist opvolgen van instructie (-kaart of video) is Cycle Center toegestaan de gemaakte kosten op de klant te verhalen. De pechdienst (depannagedienst) wordt, indien daarover vooraf geen uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt, enkel aangeboden in de regio Zuid-Limburg.

 

Artikel 10. AANKOOP VAN TWEEWIELERS EN GARANTIE

Bij verkoop van een tweewieler of aanverwante materialen geldt primair de fabrieksgarantie van de producent. Indien de aankoop een gebruikte tweewieler betreft, gelden de volgende voorwaarden:

Garantievoorwaarden gebruikte fiets: op enkele uitzonderingen na (zie onderstaande tekst) is de hele fiets daarbij inbegrepen voor de periode zoals vermeld op de factuur; ook de gebruikte accu, motor en het display. Niet inbegrepen: Slijtage-gevoelige onderdelen zoals remblokken, banden en schade/slijtage door verkeerd gebruik, stalling, herstelling door derden of schoonmaak.
Definities: slijtage gevoelige componenten: remblokken, remschijven, banden (binnen en buitenbanden), wielen (indien velgrem) en (batterij) verlichting. Verkeerd gebruik: voorbeelden: stalling zonder accu in de regen, met een toerfiets de mountainbike paden opgaan ofwel de fiets onkundig laten repareren.
 

Artikel 11. RECLAMES

Reclames over door Cycle Center geleverde goederen/diensten/werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij Cycle Center te worden ingediend, bij gebreke waarvan de klant wordt de geleverde goederen/diensten/werkzaamheden te hebben geaccepteerd. Reclames ter zake van een factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Cycle Center te zijn gebracht. Na het verstrijken van die termijn, wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard. 

 

 Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT

Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Cycle Center. 

 

Revisiedatum: 1-11-2023 Cycle Center ©